BACK
Julia Ormond as Smilla in Smilla's Sense of Snow